Bezpečnosť športovísk

Posudzovanie bezpečnosti detských ihrísk, telovýchovných zariadení, športovísk, vonkajších fitness zariadení a priestorov poskytujúcich vzdelávanie mimo školu sa vykonáva dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy.

Detské ihriská

Výkon kontroly detských ihrísk sa vykonáva prostredníctvom odborne spôsobilých a vyškolených zamestnancov v oblasti v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia detí na detských ihriskách v zmysle STN EN 1176-7:2009, NV č. 349/ 2010 Z. z.

Vykonávanie ročnej kontroly detských ihrísk:

 • Ročná kontrola – 1 x za 12 mesiacov Ročnú kontrolu, čiže „revíziu detského ihriska“ a ako aj ďalšie predpísané pravidelné kontroly sú povinní v zmysle NV č. 349/ 2010 Z. z. a STN EN 1176-7 vykonávať prevádzkovatelia detských ihrísk prostredníctvom osôb, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.

Vykonávanie ďalších predpísaných kontrol detských ihrísk:

 • Prevádzková kontrola – 1x za 3 mesiace
 • Základná kontrola – 1x za 7 dní
 • Kontrola pred uvedením do prevádzky
 • Mimoriadna kontrola – znalecký posudok

Akreditované vzdelávanie v oblasti bezpečnosti detských ihrísk:

Vzdelávacia inštitúcia v súlade so zákonom č. 568/2009 Z.z. poskytuje akreditované vzdelávacie programy. Účastníci, po zložení záverečnej skúšky získavajú osvedčenie s celonárodnou platnosťou.

Vzdelávanie zamestnancov v 3 rôznych programoch:

 • Základy bezpečnosti detských ihrísk, vykonávanie základnej (bežnej) kontroly
 • Prevádzka detských ihrísk a ich kontrola
 • Vykonávanie ročnej kontroly bezpečnosti detských ihrísk a ich zariadení

Športoviská, priestory poskytujúce výchovu a vzdelávanie mimo školy:

 • Viacúčelové zariadenia s voľným prístupom
 • Lyžiarské strediská
 • Kúpaliská, aqaparky
 • Fitnes centrá
 • Wellnes
 • Bowling dráhy
 • Skiboard dráhy
 • Detské ihriská, kútiky
 • Lanové ihriská
 • Plavárne
 • Športoviská
 • Detské letné tábory
 • Dopravné ihriská

  Zároveň vypracovávame znalecké posudky v oblasti bezpečnosti športovísk, detských ihrísk, alebo ich zariadení. Zároveň vypracovávame znalecké posudky v oblasti posúdenia, prešetrenia všetkých úrazov a akýchkoľvek poškodení zdravia ľudského organizmu na športoviskách.

  Garantom našej ponúkanej odbornej práce a kvality je renomovaný súdny znalec BOZP – doprava, kde v pôsobností je aj bezpečnosť športovísk, detských ihrísk.

  Vykonávanie ročnej kontroly trvalo zabudovaných vonkajších fitness zariadení:

 • Ročná kontrola – 1 x za 12 mesiacov Ročnú kontrolu, čiže „revíziu workout -ov“ a ako aj ďalšie predpísané pravidelné kontroly sú povinní v zmysle NV č. 349/ 2010 Z. z. a STN EN 16 630 vykonávať prevádzkovatelia prostredníctvom osôb, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.