Komplexné služby PZS

Pracovná zdravotná služba

Výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby (PZS) sa vykonáva dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy. Každý obchodný partner má prideleného svojho BT, alebo ABT, ktorý u neho vykonáva všetky potrebné úkony z hľadiska PZS.

Medzi tieto úkony patrí najmä:

  • spracovanie predpísanej dokuemntácie
  • kvalifikované poradenstvo PZS zamestnávateľovi a zamestnancom
  • kompletná dokumentácia PZS
  • identifikácia zdravotných rizík na pracovisku
  • hodnotenie rizík, metodická pomoc pri vyhľadávaní rizík, zisťovanie ich príčin a zdrojov, zisťovanie technických opatrení k ich minimalizácii
  • navrhovanie príslušných opatrení z hľadiska ochrany zdravia pri práci
  • informatívne meranie faktorov

Nové povinnosti zo strany zamestnávateľov, a to zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby pre svojich zamestnancov (dohľad nad pracovnými podmienkami) podľa § 30a ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe ohlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR pre zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2.