Expert v doprave

Vykonávame:

Komplexné služby v:

 • Bezpečnosť dopravy a detských ihrísk, športovísk
 • Kontrola detských ihrísk - ročná kontrola, prevádzková a základná
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a požiarna ochrana (PO)
 • Revízie a kontroly elektrických spotrebičov
 • Súdno-znalecké úkony v odboroch BOZP a Cestná doprava

Naše zameranie:

Súdno-znalecké úkony v odbore Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- pre právne účely fyzických a právnických osôb v konaní pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci i v súkromnej sfére.
 • Odvetvie 010200- Doprava (cestná, železničná, lodná, letecká, cyklistická), verejné priestranstvá, telovýchovné zariadenia, športoviská, hotely, pohyb osôb ... – posúdenie bezpečnosti a rizík, posúdenie úrazov, vzniku a priebehu úrazov, ergonómia, dodržiavanie smerníc a predpisov z BOZP zamestnancami, posúdenie smerníc z BOZP s procesmi v organizácii a s platnou legislatívou, posúdenie bezpečnosti výrobkov, vyhodnotenie technických zariadení v cestnej doprave,.... (znalecký posudok)

Súdno-znalecké úkony v odbore Doprava cestná

- pre právne účely fyzických a právnických osôb v konaní pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci i v súkromnej sfére.
 • Odvetvie 030402- Odhad hodnoty cestných vozidiel - ohodnotenie, ocenenie auta, automobilov rôznych značiek a typov, špeciálnej techniky, ako aj cestných strojov a zariadení v súlade so všeobecne právnymi platnými predpismi. (znalecký posudok)
 • Odvetvie 030100- Technický stav cestných vozidiel - kontrolu a posúdenie technického stavu cestných vozidiel. (znalecký posudok)
 • Odvetvie 030301 - Nehody v cestnej doprave - Riešenie dopravných nehôd. (znalecký posudok)

Kontroly ihrísk a športovísk:

 • Kontrola detských ihrísk podľa požiadaviek noriem
 • Kontrola multifunkčných ihrísk podľa požiadaviek noriem
 • Kontrola „workoutov“ podľa požiadaviek noriem
 • Konzultácie

Služby v BOZP

 • Výchova a vzdelávanie zamestnancov
 • Komplexné služby autorizovaného bezpečnostného technika (ABT), resp. podľa požiadaviek zákazníka
 • Dokumentácia z BOZP
 • Konzultácie, poradenstvo v oblasti BOZP firmám
 • Audit BOZP

Služby v PO

 • Výchova a vzdelávanie zamestnancov
 • Komplexné služby požiarneho technika, resp. podľa požiadaviek zákazníka.
 • Dokumentácia z PO
 • Konzultácie, poradenstvo v oblasti PO firmám

.