O nás:

Sme odborníci v oblasti Bezpečnosť detských ihrísk a športovísk, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), Požiarna ochrana (PO), Doprava a Audit pozemných komunikácií.

Sme súdni znalci na základe zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 382/2004 Z. z.

Špecialista na bezpečnosť detských ihrísk, vonkajších fitness a multifunkčných ihrísk a iných typov ihrísk, športovísk

  • Výkon činnosti - Kontroly detských ihrísk, workoutov, viacúčelových ihrísk, telocviční a iných typov športovísk ako aj vzdelávanie v tejto oblasti sa realizuje dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy.

Autorizovaný bezpečnostný technik

  • ev.č. ABT-0237/12
  • Výkon činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) sa realizuje dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy. Každý obchodný partner má prideleného svojho ABT, ktorý u neho vykonáva všetky potrebné úkony z hľadiska BOZP.

Špecialista a Technik požiarnej techniky

Výkon činnosti Špecialistu požiarnej ochrany (ŠPO) a technika požiarnej ochrany (TPO) sa vykonáva dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy. Každý obchodný partner má prideleného svojho ŠPO, alebo TPO, ktorý u neho vykonáva všetky potrebné úkony z hľadiska PO.

Znalec pre odbor: 010000 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP):

  • Odvetvie: 010200 - Doprava (cestná, železničná, vodná, letecká) – verejné priestranstvá, športoviská, detské ihriská, úrazy osôb, ... – znalecký posudok
  • Výsledkom našej práce (dodávateľskej činnosti ABT) je zníženie počtu pracovných úrazov, zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov vo Vašej spoločnosti. Zníženie Vašich nákladov na pracovnú neschopnosť zamestnancov a v nepochybnej miere i zvýšenie produktivity práce.

    Garantom našej ponúkanej odbornej práce a kvality je renomovaný súdny znalec na procesy a audity v oblasti BOZP.

Znalec pre odbor: 030000 - Cestná doprava:

  • Odvetvie: 030100 - Technický stav cestných vozidiel - znalecký posudok
  • Odvetvie: 030301 - Nehody v cestnej doprave - znalecký posudok
  • Odvetvie: 030402 - Odhad hodnoty (ocenenie) cestných vozidiel - znalecký posudok