Znalecké úkony:

010200 - Doprava (cestná, železničná, lodná, letecká, cyklistika a pohyb osôb)

Znalec zapísaný v tomto odvetví posudzuje bezpečnosť, nebezpečenstvá a riziká v doprave. Posudzuje, prešetruje, vykonáva analýzu vzniku a príčin vzniku všetkých úrazov, akýchkoľvek poškodení zdravia ľudského organizmu a nebezpečných udalostí v súvislosti s dopravou, dopravnou premávkou, prepravou a pohybom osôb. Vykonáva posúdenie úrazov na komunikáciách, športoviskách, verejných priestranstvách, v dopravných prostriedkoch, na pohyblivých schodoch a chodníkoch, vo výťahoch, v dielenských priestoroch, garážiach, v skladoch na transportných zariadeniach a motorových vozíkoch (vysokozdvižné vozíky), pracovných a stavebných strojov, vlekoch, lodiach, vo vlakoch,.... Posudzuje ergonómiu, prvky dopravnej cesty ovplyvňujúce pozornosť účastníkov dopravy, bezpečnosť výrobkov, vozidiel, plavidiel, ich správnu prevádzku, kontrolu, opravu a údržbu, ako aj bezpečnosť a spôsob prepravy osôb a nákladu, posudzuje bezpečné pracovné prostredie, postupy a ochranné prostriedky, pomôcky v doprave. Posudzuje technické zariadenia v cestnej doprave. Vykonáva analýzu nehodového deja dopravných nehôd a pohybu, resp. pádu (biomechaniku) osôb.

Najčastejšie prípady riešenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti v doprave:
 • posúdenie, prešetrenie a analýza: všetkých úrazov (pracovných, iných než pracovných) a poškodení zdravia v súvislosti s dopravou, premávkou, prepravou cestujúcich, osôb a nákladu a pohybom osôb
 • najčastejšie úrazy: na komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách, športoviskách, v dopravných prostriedkoch, na pohyblivých schodoch a chodníkoch, vo výťahoch, v dielenských priestoroch, garážiach, skladoch, na transportných zariadeniach a motorových vozíkoch (vysokozdvižné vozíky), pracovných a stavebných strojov, lyžiarskych vlekoch, lodiach, vo vlakoch,....pády (z výšky, do hĺbky),...
 • atypické dopravné nehody, pády, strety, zranenia osôb, škodové udalosti, poistné podvody (nesúlad deklarovaného rozsahu poškodenia s jeho zdrojom, priebehu a následku úrazu)
 • ergonómia – pracovné prostredie, hluk, teplota, svietivosť, vlhkosť, prekážky,..
 • prvkov dopravnej cesty ovplyvňujúce bezpečnosť, pozornosť účastníkov dopravy – zorné pole vodiča, výhľad a dohľad vodiča, bilbordy pri ceste, pútače, ...
 • dodržiavania bezpečnostných predpisov, postupov, pokynov, návodov, resp. návodov na použitie; vedenia predpísanej technickej dokumentácie, vykonávania predpísanej údržby a opráv dopravných prostriedkov, strojov....
 • bezpečnosti uloženia nákladu a jeho bezpečnej prepravy, označenia (nebezpečný náklad, ADR,...)
 • bezpečnosti výrobkov, vozidiel, strojov a zariadení, zhody, certifikácie CЄ (zákon o zhode, tech. normy)
 • bezpečnosti pracovného prostredia (dopravný prostriedok, stroj, parkoviská, autoservisy, garáže, pracovné jamy, skladové priestory, fitnes centrá, ihriská,....)
 • bezpečného prechodu, príjazdu k nehnuteľnostiam, bezpečnosti komunikácie (zriadenie vecného bremena, ..)
 • bezpečnosti komunikácii, križovatiek, prechodov, podchodov, nadchodov, chodníkov pre chodcov, cyklistov, želez. priecestí, parkovísk (úrazy na chodníkoch, prechodoch, zábradlia,.....)
 • bezpečnosti ihrísk a viacúčelových zariadení, športovísk (ISO normy, vyhlášky,...) (detské ihriská, plavárne, bazény, aqaparky, pozemné, lyžiarské a snowbordové športoviská, detské letné tábory, dopravné ihriská,...)
 • záznamových zariadení vozidiel, organizácia pracovného času v doprave, prevádzkovanie cestnej dopravy (zákon o cestnej doprave, cestovný poriadok, taxi služby,....tachografy, karty vodičov, prestávky v doprave,...)
 • komfortnosť cestujúcich a ich bezpečnosť cestovania (sedenie, nastupovanie, vystupovanie, klimatizácia, uloženie batožiny,...)

030402 - Odhad hodnoty cestných vozidiel

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na cestných vozidlách, ich dielcoch a skupinách podľa postupov uvedených vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

Najčastejšie prípady pri stanovení všeobecnej hodnoty vozidiel (ocenenie auta) pre:
 • kúpu a predaj vozidla, automobilov
 • stanovenie reprodukčnej ceny vozidiel
 • ohodnotenie vozového parku pri fúziách, rozdelení a likvidácii spoločnosti
 • ohodnotenie pre bankové účely, napr. pôžička, zábezpeka
 • ohodnotenie pre leasingové spoločnosti, napr. spätný leasing, leasing ojazdeného vozidla
 • ohodnotenie, ocenenie vozidla pre zaradenie, vyradenie z majetku, z účtovnej evidencie spoločnosti
 • nepeňažný vklad do spoločnosti
 • dedičské konanie, rozvodové konanie
 • ohodnotenie pre účely úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na výpočet dávok v núdzi


Najčastejšie prípady pri stanovení výšky škody vozidiel:
 • dopravné nehody, škodové udalosti, plnenie neuznané poisťovňou
 • stanovenie výšky škody na vozidle
 • stanovenie reprodukčnej ceny vozidla

030100 - Technický stav cestných vozidiel

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav vozidiel strojov a zariadení. Znalec hodnotí skutočný a morálny technický stav dielcov, skupín a ich prípadnú nefunkčnosť, alebo poškodenie. Zisťuje príčiny a následky ich poškodení, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv a údržby.

Najčastejšie prípady pri stanovení technického stavu vozidiel:
 • dopravné nehody, škodové udalosti, poistné podvody,...
 • reklamácie

030301 - Nehody v cestnej doprave

Znalec zapísaný v tomto odvetví vykonáva technickú analýzu nehodového deja, určuje príčinu dopravnej nehody z technického hľadiska, zaoberá sa možnosťami odvrátenia dopravnej nehody. Posudzuje vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj mimo cestných komunikácií. Analýza nehodového deja je spracovaná pomocou autorizovaného výpočtovo – simulačného programu PC - Crash s prihliadnutím na výsledky najnovších poznatkov vedy a techniky.