Komplexné služby PO

Požiarna ochrana

Výkon činnosti Špecialistu požiarnej ochrany (ŠPO) a technika požiarnej ochrany (TPO) sa vykonáva dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy. Každý obchodný partner má prideleného svojho ŠPO, alebo TPO, ktorý u neho vykonáva všetky potrebné úkony z hľadiska PO.

Medzi tieto úkony patrí najmä:

 • zabezpečenie ochrany nehnuteľností, stavieb a objektov
 • vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii
 • vypracovanie dokumentácie skutkového stavu stavebná časť + posúdenie PBS
 • vypracovanie dokumentácie požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
 • výchova a vzdelávanie (školenie) zamestnancov, vedúcich zamestnancov
 • poradenstvo
 • previerky PO v dohodnutých lehotách
 • zastupovanie pri kontrolách
 • zabezpečenie revízii a kontrol prednostných hasiacich prístrojov, hydrantov a prostriedkov požiarnej ochrany
 • vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii
 • riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní
 • spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch


v súlade § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení vyhlášky MV SR č. 591/2004 Z. z. a § 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.

v súlade /ČSN 73 0802 PBS účinnosť od 1.4.1977, ČSN 73 0760 prechodné obdobie do 31.12.1981, od 1.1.1993 STN 73 0802/ sa bude vypracovávať len pre stavby projektované a na ich základe boli vydané stavebné povolenie pred účinnosťou vyššie uvedených predpisov, resp. po termíne tzv. ,,prechodného obdobia“ do 31.12.1981.

.