Kontroly a revízie elektrického náradia a kontroly a revízie elektrického spotrebiča

Kontroly a revízie elektrického náradia a kontroly a revízie elektrického spotrebiča sa vykonávajú v zmysle Vyhlášky č. 398/2013 Z.z. v súlade s STN 33 1600 a STN 33 1610.

Každý zamestnávateľ ako aj prenajímateľ objektu v zmysle §13 zákona č. 124/2006 Z.z. je povinný zabezpečiť bezpečný pracovný prostriedok a zabezpečovať pravidelne odborné prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení..