Komplexné služby BOZP

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Výkon činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) sa vykonáva dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy. Každý obchodný partner má prideleného svojho ABT, ktorý u neho vykonáva všetky potrebné úkony z hľadiska BOZP.

Medzi tieto úkony patrí najmä:

 • vstupný audit BOZP (vykonáva sa na základe požiadania)
 • vypracovanie interných smerníc a implementovanie systému riadenia BOZP
 • výchova a vzdelávanie (školenie) zamestnancov, vedúcich zamestnancov a zástupcov zamestnancov z BOZP,
 • prešetrenie pracovných, iných úrazov a chorôb z povolania
 • školenie vodičov referentských vozidiel a vodičov z povolania
 • poradenstvo
 • previerky BOZP v dohodnutých lehotách
 • aktualizácia interných smerníc BOZP
 • kontrola elektrospotrebičov (vykonáva sa na základe požiadania)
 • pravidelné vyhodnotenie účinnosti systému BOZP
 • koordinácia stavieb
 • vykonanie revízií a kontrol elektrických spotrebičov
Zároveň vypracovávame znalecké posudky v oblasti bezpečnosti dopravy a pohybu osôb, ako aj vzniku všetkých možných typov úrazov, dopravných nehôd, stretov a pádov (na chodníkoch, komunikáciách, dopravných prostriedkov, na transportných zariadeniach a motorových vozíkoch, pracovných a stavebných strojov, vlekoch, lodiach, vo vlakoch, v zamestnaní, ...).


v súlade so Zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) v znení neskorších predpisov.

Výsledkom našej práce (dodávateľskej činnosti ABT) je zníženie počtu pracovných úrazov, zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov vo Vašej spoločnosti. Zníženie Vašich nákladov na pracovnú neschopnosť zamestnancov a v nepochybnej miere i zvýšenie produktivity práce.

Garantom našej ponúkanej odbornej práce a kvality je renomovaný súdny znalec na procesy a audity v oblasti BOZP.

.