Bezpečnosť športovísk

Posudzovanie bezpečnosti detských ihrísk, telovýchovných zariadení, športovísk, vonkajších fitness zariadení a priestorov poskytujúcich vzdelávanie mimo školu sa vykonáva dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy.

Detské ihriská

Výkon kontroly detských ihrísk sa vykonáva prostredníctvom odborne spôsobilých a vyškolených zamestnancov v oblasti v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia detí na detských ihriskách v zmysle STN EN 1176-7:2009.

Vykonávanie Kontroly po ukončení montáže detského ihriska:

Kontrola po ukončení montáže, resp. inštalácii – sa vykonáva po ukončení montáže nových zariadení, pred uvedením detského ihriska do prevádzky a pri každej jeho zmene, čiže doplnení nového zariadenia na detské ihrisko

Vykonávanie Hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk:

 • Ročná kontrola – 1 x za 12 mesiacov

Vykonávanie ďalších predpísaných kontrol detských ihrísk:

 • Bežná kontrola – 1x za 7 dní
 • Prevádzková kontrola – 1x za 3 mesiace
 • Mimoriadna kontrola –podľa potreby

Trvalo zabudované vonkajšie fitness zariadenia – „workouty“

Vykonávanie ročnej kontroly workoutov:

 • Ročná kontrola – 1 x za 12 mesiacov Ročnú kontrolu, čiže „revíziu workoutu“ a ako aj ďalšie predpísané pravidelné kontroly sú povinní v zmysle STN EN 16 630 vykonávať prevádzkovatelia prostredníctvom osôb, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.

Multifunkčné ihriská

Vykonávanie ročnej kontroly multifunkčných ihrísk:

 • • Ročná kontrola – 1 x za 12 mesiacov Ročnú kontrolu, čiže „multifunkčných ihrísk“ a ako aj ďalšie predpísané pravidelné kontroly sú povinní v zmysle STN EN 15 312 vykonávať prevádzkovatelia prostredníctvom osôb, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.

Vykonávanie ďalších predpísaných kontrol pre:

 • telocvične
 • kolieskové dráhy
 • boulderingové steny
 • premiestniteľné a pevne zabudované bránky
 • parkúrové zariadenia
 • zážitkové ihriská
 • tobogány a aquaparky

Oprávnenosť osôb pre výkon všetkých typov kontrol ihrísk:

Kontroly detských ihrísk, napr. „revíziu detského ihriska“ a ako aj ďalšie predpísané pravidelné kontroly v zmysle STN EN 1176-7 sú povinní vykonávať majitelia, alebo prevádzkovatelia detských ihrísk prostredníctvom osôb, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.
Zároveň oprávnenie osôb vykonávajúcich kontroly musia byť v súlade aj s TNI CEN/TR 17207 (Detské ihriská a rekreačné areály. Rozsah pre kompetentnosť inšpektorov ihrísk), ktoré platí aj pre všetky typy kontrol ostatných druhov ihrísk.

Vzdelávanie v oblasti iných typov športovísk:

Vzdelávanie zamestnancov rôznych programoch:

 • trvalo zabudované vonkajšie fitness zariadenia – „workouty
 • multifunkčné ihriská
 • kolieskové dráhy
 • boulderingové steny
 • premiestniteľné a pevne zabudované bránky
 • parkúrové zariadenia
 • zážitkové ihriská
 • dopravné ihriská