Bezpečnosť športovísk

Posudzovanie bezpečnosti detských ihrísk, telovýchovných zariadení, športovísk, vonkajších fitness zariadení a priestorov poskytujúcich vzdelávanie mimo školu sa vykonáva dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy.

Detské ihriská

Výkon kontroly detských ihrísk sa vykonáva prostredníctvom odborne spôsobilých a vyškolených zamestnancov v oblasti v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia detí na detských ihriskách v zmysle STN EN 1176-7:2009, NV č. 349/ 2010 Z. z.

Vykonávanie ročnej kontroly detských ihrísk:

 • Ročná kontrola – 1 x za 12 mesiacov Ročnú kontrolu, čiže „revíziu detského ihriska“ a ako aj ďalšie predpísané pravidelné kontroly sú povinní v zmysle NV č. 349/ 2010 Z. z. a STN EN 1176-7 vykonávať prevádzkovatelia detských ihrísk prostredníctvom osôb, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.

Vykonávanie ďalších predpísaných kontrol detských ihrísk:

 • Kontrola pred uvedením do prevádzky
 • Základná kontrola – 1x za 7 dní
 • Prevádzková kontrola – 1x za 3 mesiace
 • Mimoriadna kontrola – znalecký posudok

Trvalo zabudované vonkajšie fitness zariadenia – „workouty“

Vykonávanie ročnej kontroly workoutov:

 • Ročná kontrola – 1 x za 12 mesiacov Ročnú kontrolu, čiže „revíziu workoutu“ a ako aj ďalšie predpísané pravidelné kontroly sú povinní v zmysle NV č. 349/ 2010 Z. z. a STN EN 16 630 vykonávať prevádzkovatelia prostredníctvom osôb, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.

Multifunkčné ihriská

Vykonávanie ročnej kontroly multifunkčných ihrísk:

 • • Ročná kontrola – 1 x za 12 mesiacov Ročnú kontrolu, čiže „multifunkčných ihrísk“ a ako aj ďalšie predpísané pravidelné kontroly sú povinní v zmysle NV č. 349/ 2010 Z. z. a STN EN 15 312 vykonávať prevádzkovatelia prostredníctvom osôb, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.

Vykonávanie ďalších predpísaných kontrol pre:

 • telocvične
 • kolieskové dráhy
 • boulderingové steny
 • premiestniteľné a pevne zabudované bránky
 • parkúrové zariadenia
 • zážitkové ihriská
 • tobogány a aquaparky

Akreditované vzdelávanie v oblasti bezpečnosti detských ihrísk:

Vzdelávacia inštitúcia v súlade so zákonom č. 568/2009 Z.z. poskytuje akreditované vzdelávacie programy. Účastníci, po zložení záverečnej skúšky získavajú osvedčenie s celonárodnou platnosťou.

Vzdelávanie zamestnancov v 3 rôznych programoch:

 • Základy bezpečnosti detských ihrísk, vykonávanie základnej (bežnej) kontroly
 • Prevádzka detských ihrísk a ich kontrola
 • Vykonávanie ročnej kontroly bezpečnosti detských ihrísk a ich zariadení

Vzdelávanie v oblasti iných typov športovísk:

Vzdelávanie zamestnancov rôznych programoch:

 • trvalo zabudované vonkajšie fitness zariadenia – „workouty
 • multifunkčné ihriská
 • kolieskové dráhy
 • boulderingové steny
 • premiestniteľné a pevne zabudované bránky
 • parkúrové zariadenia
 • zážitkové ihriská
 • dopravné ihriská