Komplexné služby CO

Civilná ochrana

Výkon činnosti na úseku civilnej ochrany sa vykonáva dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy. Každý obchodný partner má prideleného svojho zamestnanca, ktorý má oprávnenie na túto činnosť a vykonáva všetky potrebné úkony z hľadiska CO.

Rozsah činností v oblasti civilnej ochrany:

.